(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565”

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.09 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ เข้าร่วม“พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 1,422 นาย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม

>>วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยมีพระประสงค์ ที่จะมุ่งอบรมให้เยาวชนไทย รักชาติ มีมนุษยธรรม รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือป่าขึ้น และให้มีสภากรรมการจัดการลูกเสือแห่งชาติ โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก และทรงอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เอง ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัย และได้ตราพระราชบัญญัติลูกเสือเป็นข้อบังคับ จากนั้นมากิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน