(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม“พิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

>>นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เมื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานว่า มีบ้านเรือนที่พักอาศัยของราษฎรได้รับความ เสียหายจากเหตุอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จะนำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปช่วยเหลือ ทันทีโดยนำสิ่งของพระราชทาน ไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมนำความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆ ไปช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,500 บาท

>>รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า การช่วยเหลือในเบื้องต้นนี้อาจยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายไม่เกินหลัง 230,000 บาท และค่าเครื่องอุปโภค และเครื่องใช้อื่นๆ ครัวเรือนละ 5,000 บาท แต่หากมีผู้เสียชีวิต จะมีค่าจัดการศพ รายละ 50,000 บาท และทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ญาติผู้เสียชีวิตอีก รายละ 30,000 บาท ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้ กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 20 หลัง บ้านเรือนเสียหายมาก จำนวน 3 หลัง และ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอบึงสามพัน อำเภอวังโป่ง อำเภอเขาค้อ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอหนองไผ่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,845,766 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)