(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2565” โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น

>>เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566

>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

-ขอความเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์