(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 (ชุดใหม่)”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 (ชุดใหม่)” โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ (ชุดใหม่) เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น
>>เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

-รับทราบรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
>>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-พิจารณาการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2565

-พิจารณาการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของครอบครัวบ้านชาโลมและบ้านเรียนภคินวัฒน์

-พิจารณาการขอความเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์