(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำการศึกษา 2564 ระยะที่ 2

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วม“ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM Meeting” โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ประจำการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการดำเนินงานจิตอาสาของ กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ 2566 ณ ห้องประะชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์