(ศธจ.เพชรบูรณ์) “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ จิตอาสา 904 รหัส 5B-101 ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วม“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดย นายทศพร เกตุทอง จ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 พระราชทาน จังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสาภาคประชาชน และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

>>นายทศพร เกตุทอง จ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี ส่วนราชการ จิตอาสา 904 พระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจน ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ สะอาด เกิดความสวยงาม ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาด