(ศธจ.เพชรบูรณ์) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ และบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ทหาร ผู้ต้องขัง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์

>>นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัด ดำเนินการตาม พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยร่วมกันทำความสะอาดลำคลอง จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแผนบริหารจัดการน้ำเสีย ในลำคลองแสนพญาโศกและพื้นที่โดยรอบ

 

15_มค_65_กจกรรมจตอาสาพฒนาฟนฟและแกไขปญหาแหลงนำ.jpg