ศธจ.อุดรธานี ประชุมบุคลากร มอบนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปีงบประมาณ 66

ที่หอประชุม รร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ 6 ต.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆในปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566 โดยยึดหลักการในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียน และประชาชน สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายของ ศธ. ที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.65 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษา ที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2566 มี 7 ประการ ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล และการขับเคลื่อนกฏหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ