ศธจ.อุดรธานี นำคณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศธจ., รองฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและมีงานทำ

ศธจ.อุดรธานี นำคณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศธจ., รองฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและมีงานทำ

วันที่ 8 มี.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้ฝึกประสบการณ์ ตำแหน่งศึกษาธิการ,รอง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและมีงานทำ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีโดยมี ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย