ศธจ.หนองคาย สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคายจำนวนทั้งหมด 21 แห่ง(ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565)
• สถานศึกษาที่ประเมินเฉพาะระดับปฐมวัย จำนวน 7 แห่ง
• สถานศึกษาที่ประเมินเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง
• สถานศึกษาที่ประเมินทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 แห่ง
มีผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. ดังนี