ศธจ.หนองคาย การประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ” (ออนไลน์)

การประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ” (ออนไลน์)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสัมมนา “เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้: พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ครูสามารถพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลต่อการลดภาระงานของผู้เรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามบริบทและความต้องการของผู้เรียน ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย