ศธจ.สุโขทัยร่วมโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมใจแต่งกายผ้าไทยเพื่อสร้างการรับรู้ และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ประจำปี 2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย  ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีฟ้า นำคณะข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมใจแต่งกายผ้าไทยเพื่อสร้างการรับรู้ และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกบุคลากรทุกคนให้เห็นถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป…