ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยาน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2  โดยนางสาวเมทินี  บุญเกตุ ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม โดยมีนางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานลูกเสือฯ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…