ศธจ.ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA )สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุลศึกษาธิการจังหวัดนำน เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA )สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ ห้องสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่น โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมดังกล่ว เพื่อเป็นแนวทางจัดเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ ไปยัง ศปท.ศธ. ต่อไป

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง