ศธจ.มหาสารคาม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมอบหมาย นางอรดี วรรณคำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางนิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดสดในรูปแบบ Online ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม