(ศธจ.มหาสารคาม)ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566-2570 ไปสู่การปฏิบัติ ในมิติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3 ด้าน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน ขอเข้าพบ นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2566-2570 ไปสู่การปฏิบัติ ในมิติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3 ด้าน ได้แก่ “สรภัญญะตักสิลานคร” “เกษตรอินทรีย์ตักสิลานคร” และ “เส้นทางวัฒนธรรมสายตักสิลานคร” ณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม