ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญยของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดมิติการศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญยของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับจังหวัดมิติการศึกษา โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice