วันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) กำหนดจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 65 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน และผู้เข้ารับรางวัล ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงานที่หอประชุมคุรุสภา หรือเข้าร่วมงานผ่าน Facebook “ศธ.360 องศา”