วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ร่วมในการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง