ลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง และโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง และโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!