ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 มิถุนายน 2563

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ เพื่อตรวจและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

     โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ตรวจและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ. ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมี นางธนพรรณ แก้วจันดี ผู้รับใบอนุญาตและนางสาวพัชรา ทุมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงได้ดำเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบ On-site Online และ On-Air โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค.2563 และได้ไปเยี่ยมบ้านพบปะ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองมีการรับรู้ เข้าใจ พร้อมให้การสนับสนุนลูก ๆ อย่างเต็มที่ในการเรียนทางไกล ทั้งด้านอุปกรณ์ และสถานที่เรียน

     ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ตรวจและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางลาภิศ โคตรวันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยนำ “ PARA Model ” ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV และนำผลการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน และได้ไปเยี่ยมบ้าน พบปะ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองมีการรับรู้และเข้าใจ แต่ยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่ที่เหมาะสมในการเรียน นักเรียนมาเรียนรวมกันโดยใช้ Smartphone เนื่องจากไม่สามารถเรียน DLTV ผ่านทาง TV ได้ เพราะตัวรับสัญญานจานดาวเทียมเป็นระบบเดิม

     ในการนี้ นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย ชี้แจง สร้างการรับรู้ และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ของทั้ง 2 โรงเรียน