รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกฎหมายที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการและมีผลใช้บังคับก่อนวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒