รายงานการไปราชการต่างประเทศ

1 แบบฟอร์มที่ 2 ศึกษา ปฏิบัติงานวิจัย
2 แบบฟอร์มที่ 1 การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน
3 หนังสือสั่งการ ที่ นร. 0505/ ว 119
4 หนังสือสั่งการ ที่ นร. 0505/ ว 109
5 หลักเกณฑ์การราชงานการไปราชการต่างประเทศ