รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจและติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจและติดตามความก้าวหน้า

ของการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (ค่ายลูกเสือแห่งชาติ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ได้นำเยี่ยมชมภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) การตกแต่งภายในและการเตรียมการเพื่อรองรับการใช้งาน ในการนี้รองแลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้คำแนะนำในการตกแต่งภายใน

และจัดบริเวณพื้นที่ภายนอกเพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ตั้งอยู่ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (ค่ายลูกเสือแห่งชาติ) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย อาคาร 3 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น 2 หลัง คือ อาคารที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และอาคารที่พักวิทยากร พร้อมอาคารชั้นเดียว 1 หลัง
ซึ่งเป็นอาคารสำหรับจัดประชุมสัมมนาที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประมาณ 200 คน