ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการเรียนรู้

เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC)

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก ได้ประกาศรายชื่อเมืองที่ได้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO GNLC) ประจำปี 2563 และเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าวด้วย โดยเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เป็นการดำเนินงานของสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก – UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL) ที่สนับสนุนและเร่งรัดให้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้เมืองต่าง ๆ พัฒนาสู่การเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” ที่จะส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์และกิจกรรมของเมืองให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (Lifelong Learning for All)

          สำหรับในปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ได้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ผลปรากฏว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ทั้ง 3 เมือง ได้รับการประกาศจากจากสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งยูเนสโก ให้เป็นสมาชิกของเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก อย่างเป็นทางการ เนื่องจากเป็นเมืองที่สามารถดำเนินการจัดสรรทรัพยากร (คน, งบประมาณ, อื่น ๆ) เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ในทุกมิติตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงระดับอุดมศึกษา ฟื้นฟูการเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในที่ทำงาน เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้ และสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมนำสังคมไปสู่ความสมานฉันท์ มีเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง วัฒนธรรมที่รุ่งโรจน์ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 (SDG4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 11 (SDG11) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

จากการประกาศผลการคัดเลือกเมืองแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2563 ของยูเนสโก ส่งผลให้ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเมืองที่เข้าร่วมเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโกรวมแล้วจำนวน 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ เทศบาลนครเชียงราย (ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี 2562) ทั้งนี้ การได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC ดังกล่าว จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างเต็มที่ โดยจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย ฯ ในการดำเนินงานของเมืองต่อไป นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการเสนอผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสมัครเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Learning City Award) ซึ่งจัดให้มีขึ้นในทุก ๆ 2 ปีด้วย

**********************************************

สรุปและเรียบเรียง : พนิดา ทวีลาภ
กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563