ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ Mrs. Séverine Leonardi รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เข้าพบเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เพื่อหารือความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและยูนิเซฟ ปี 2560-2564 (Thailand-UNICEF Programme of Cooperation 2017-2021) โดยมีนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการประชุมด้วย

          ในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณองค์การยูนิเซฟที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารและเด็กข้ามชาติ 2) การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และกรอบทักษะ 3) การส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือในประเทศไทย และ 4) การสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับความสะอาดในโรงเรียน การส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานระหว่างยูนิเซฟและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัย การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต เป็นต้น

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ยูนิเซฟพิจารณาสนับสนุนผู้เรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของ COVID-19 การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศที่เข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) และในโอกาสเดียวกันผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ยูนิเซฟขยายขอบข่ายกิจกรรมที่ครอบคลุมการบูรณาการความร่วมมือในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา และการสนับสนุนการใช้สารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ประสานงานหลักด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในการจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านการศึกษา และเตรียมการจัดทำแผนงานฉบับใหม่ร่วมกันต่อไป

 

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มกราคม 2564