มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (10 ส.ค. 2564)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง