มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (29 ก.ย. 2563)