มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 มิ.ย.2564)