พัฒนาระบบทะเบียนประวัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร (02 ต.ค. 2560)