ผู้แทนมูลนิธิโซรอปทิมิสต์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

          คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ Ms. Christiane Kitchakarn จากมูลนิธิโซรอปทิมิสต์ กรุงเทพฯ (Soroptimist International Bangkok) พร้อมด้วย Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator: UNRC) Ms. Atsuko Okuda) ผู้อำนวยการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Telecommunication Union: ITU) และ Ms. Geraldine Ansart หัวหน้าสำนักงาน (Chief of Mission) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจุลจอมเกล้า ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

          ในโอกาสนี้ UNRC และ ITU ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง Mapping the Digital Divide in the School Education of Thailand ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาและชุมชนในประเทศไทย วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ โรงเรียนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกินร้อยละ 90 แต่พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความเสถียรของเครือข่ายสัญญาณ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโรงเรียนมีมากกว่าในระดับชุมชน โดยประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดร้อยละ 20 มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีน้อยกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษายังไม่พบความเหลื่อมล้ำทางเพศ

          ในประเด็นความร่วมมือนั้น มูลนิธิโซรอปทิมิสต์ กรุงเทพฯ (Soroptimist International Bangkok) มีความพร้อมในการสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลบางส่วน และประสงค์จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการของมูลนิธิฯ มีประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ ยังขาดแคลนและมีปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้ร่วมมือกับมูลนิธิฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

สรุป/เรียบเรียง: กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
ภาพประกอบ : พิมพ์ชนา ดาราธวัช
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563