ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นายอรรถพล สังขวาสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ)

นายอรรถพล สังขวาสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)
นายประยูร หรั่งทรัพย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)
นายปราโมทย์ แสนกล้า

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)