ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ)

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

นายนิพนธ์ ก้องเวหา

ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง

รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา)

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)

นายประยูร หรั่งทรัพย์

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.)

นายปราโมทย์ แสนกล้า

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ก.ค.ศ.)