ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท  พฤกษาทวีกุล

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง : กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 : ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

 

 

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ 

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

นายปรีดี  ภูสีน้ำ  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

นายธนากร  ดอนเหนือ  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 12 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

นายธฤติ  ประสานสอน 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 9 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 15 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

 

 

นายวีระ แข็งกสิการ  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

 

 

 

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 1 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 16 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่

 

 

นางสุปรานี  นฤนาทนโรดม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา