ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 2 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ,จังหวัดปทุมธานี  ,จังหวัดนครปฐม ,จังหวัดสมุทรปราการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 14 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  จังหวัดยโสธร  ,จังหวัดศรีสะเกษ ,จังหวัดอำนาจเจริญ ,จังหวัดอุบลราชธานี

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

นายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 1 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  จังหวัดชัยนาท ,จังหวัดพระครศรีอยุธยา  ,จังหวัดลพบุรี ,จังหวัดสระบุรี ,จังหวัดสิงห์บุรี ,จังหวัดอ่างทอง

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่ความเป็นพลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 13 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดชัยภูมิ ,จังหวัดนครราชสีมา ,จังหวัดบุรีรัมย์ ,จังหวัดสุรินทร์

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 15 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,จังหวัดลำปาง ,จังหวัดลำพูน

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 17 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดตาก ,จังหวัดพิษณุโลก ,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดอุตรดิตถ์

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

 

นางสุปรานี  นฤนาทนโรดม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 18 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  จังหวัดกำแพงเพชร ,จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดพิจิตร ,จังหวัดอุทัยธานี

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

 

นายธนากร  ดอนเหนือ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 10 : ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จังหวัดบึงกาฬ ,จังหวัดเลย ,จังหวัดหนองคาย ,จังหวัดหนองบัวลำภู ,จังหวัดอุดรธานี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 16 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดเชียงราย ,จังหวัดน่าน ,จังหวัดพะเยา ,จังหวัดแพร่

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up-skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New-skills)

 

นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 8 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดระยอง

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)

 

นายธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 6 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จังหวัดกระบี่ ,จังหวัดตรัง ,จังหวัดพังงา ,จังหวัดภูเก็ต ,จังหวัดระนอง ,จังหวัดสตูล

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 11 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  จังหวัดนครพนม ,จังหวัดมุกดาหาร ,จังหวัดสกลนคร

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 12 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ,จังหวัดขอนแก่น ,จังหวัดมหาสารคาม ,จังหวัดร้อยเอ็ด

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 9 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  จังหวัดจันทบุรี ,จังหวัดตราด ,จังหวัดนครนายก ,จังหวัดปราจีนบุรี ,จังหวัดสระแก้ว

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

นายธีร์  ภวังคนันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 3 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดราชบุรี ,จังหวัดสุพรรณบุรี

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 4 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,จังหวัดเพชรบุรี ,จังหวัดสมุทรสงคราม ,จังหวัดสมุทรสาคร

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning)

 

นายณัฐพงษ์  นวลมาก  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  จังหวัดชุมพร ,จังหวัดนครศรีธรรมราช ,จังหวัดพัทลุง ,จังหวัดสุราษฎ์ธานี ,จังหวัดสงขลา

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 7 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  จังหวัดนราธิวาส ,จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา

รับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบาย : การค้นหาเด็กวันเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา