ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) ตรวจราชการและติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน (agenda Base) 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียน วัดสันกลางเหนือ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้เข้าตรวจราชการและติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน agenda Base 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียน วัดสันกลางเหนือ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ในการนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา