ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และคณะ นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอเลิงนกทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสร้างมิ่งโคกสำราญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกฤชนนท์ เที่ยงศิริ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยโสธร และนายดิษฐ์ บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

     โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 286 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 คน ในการนี้ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการเขียนสวยอ่านคล่อง K.K.N. MODEL กิจกรรมธุรกิจเสริมสวย กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า โรงเรียนมีพัฒนาการที่ดีในการยกระดับคุณภาพการศึกษามาตามลำดับ และได้ดำเนินการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร/ค่ายวิชาการ/โครงการพิเศษ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทักษะชีวิตตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ และคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้นำรูปแบบ K.K.N. MODEL มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วย
     K : KNOWLEDGE พัฒนาองค์ความรู้ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
     K : KINDNESS พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีน้ำใจ ให้นักเรียนมีน้ำใจ มีจิตอาสาในการทำความดี มุ่งประโยชน์ในการทำความดี เพื่อส่วนรวมมีความรักความสามัคคี
     N : NETWORK คือ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมคุณภาพศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต

     ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ : โรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้