ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 (24 ก.ย. 2561)