ประชุมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายนายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ดำเนินการประชุมโครงการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์