ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

(แผนงานสังคมพหุวัฒนธรรม)

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุศรินทร์ ปิริยะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (แผนงานสังคมพหุวัฒนธรรม) โดยมี พล.ต. เฉลิมพล จินารัตน์ ผอ.สยศกอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

     การประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม บูรณาการงานพหุวัฒนธรรมระหว่างเจ้าภาพแผนงานและหน่วยงานในพื้นที่ บูรณาการเครื่องมือร่วมกันระหว่างแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมกำหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายที่จะใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2566-2570