ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐ น.โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะทํางานติดตาม

การดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (นําร่อง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

         ที่ประชุมรับทราบ

๑. วัตถุประสงค์การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์(Matrix Organization)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (นำร่อง)

๒. ข้อเสนอการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธจ. (นำร่อง) ในประเด็น

   ๑) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

    ๒) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    ๓) การลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานที่ดำเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัด

    ๔) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

    ๕) การบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาในจังหวัด

               กำหนดประเด็นในการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

Model นวัตกรรม/จุดเด่น (จุดเจ๋ง) ของจังหวัดนำร่อง โดยปรับการบริหารจัดการภายในจังหวัด ภายใต้ความสอดคล้องการบริหารส่วนกลางกับจังหวัด