ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

                เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563  โดยที่ประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงสร้างของ สพฐ.  ในประเด็นความซ้ำซ้อนภารกิจของ สพท. และ ศธจ. และที่ประชุมมีมติให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอแนวทางการแก้ไขการซ้ำซ้อนของหน่วยงาน ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขนั้นให้ยึดหลักองค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix organization) โดยให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 24 มกราคม 2563