ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (1 มิ.ย. 2561)