ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (26 ก.ย. 2561)