ประกาศ ศธ.ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

(28 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งขณะนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมอย่างเข้มของศูนย์ข้อมูล COVID-19 มีมาตรการ 4 ข้อ ให้ปฏิบัติ โดยยังคงปฏิบัติงานในสำนักงาน 25% ส่วนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาให้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564