ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงฯ
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ประกาศร่าง-TOR-จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงฯ.pdf

 

 

 

 

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง ชั้น2และชั้น3 อาคารสวัสดิการฯ
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ราคากลาง-ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง-ชั้น2และชั้น3-อาคารสวัสดิการฯ.pdf

 

 

 

 

TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ TOR ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง อาคารสวัสดิการ สอ.สป.
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/08/TOR-ปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง-อาคารสวัสดิการ-สอ.สป..pdf