ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลรัฐคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019

LOGOBIC

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลรัฐคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018/2019 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

** สถานที่สอบ** ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
เวลาสอบ 09.00 – 16.00 น. การแต่งกาย ชุดนักเรียน เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
หมายเหตุ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการ ดังนี้
1. รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ไม่มาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ถือว่าสละสิทธิ์

2. ต้องไปดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยด่วนที่สุด เนื่องจากหากผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับทุน ฯ จะต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติแนบกับเอกสารการสมัครอื่น ๆ เพื่อจัดส่งใบสมัครไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ หากไม่มีหนังสือรับรองความประพฤติและเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่ครบถ้วน ถือว่าสละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อ : Click..

**********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 กรกฎาคม 2561