ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 11-12/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 (10 มี.ค. 2564)

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 11-12/2563 (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ. และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตาม ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง