นายสุทิน แก้วพนา

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

วัน เดือน ปีเกิด
 • 18 พฤศจิกายน 2505
การศึกษา
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ปริญญาโท (ศษม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี (กศบ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 • ม.ศ. 5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ประวัติการทำงาน
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงปัจจุบัน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 – 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 26 มิถุนายน 2561 รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2560 – 26 มิถุนายน 2561 รองศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 – 4 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 – 22 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 2 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 • วันที่ 28 กันยายน 2552 – 31 ตุลาคม 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2551 – 27 กันยายน 2552 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2547 – 10 มิถุนายน 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3
 • พ.ศ.2540 – พ.ศ. 2546 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
 • พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 • พ.ศ.2534 – พ.ศ.2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
 • พ.ศ.2529 – พ.ศ.2533 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
การอบรม ศึกษา ดูงาน
 • อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (นปส. รุ่นที่ 61)
 • อบรมหลักสูตร“การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4 จากสำนักงาน ก.พ.
ผลงานและรางวัลดีเด่น
 • เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา ประจำปี 2555
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม OBEC Awards ประจำปี 2557
 • ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปี 2554 – 2555
 • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558
ช่องทางการติดต่อ
 • (ภายนอก)         02-228 5612 , 02-628 6152 , 02-281 8776
 • (ภายใน)            1120 , 1121