นายพีระ รัตนวิจิตร

peera-rat

                                                              peera-rat 

                                                                    ประวัติ ดร.พีระ  รัตนวิจิตร
                                                                  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิและสาขา/วิชาเอก

ชื่อสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สำเร็จการศึกษา

การได้รับทุน(ถ้ามี)

ปริญญาตรี

กศ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.บ. (เกียรตินิยม) (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ไทย
ไทย

พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2526

ปริญญาโท

กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ร.ม.   (การเมืองการปกครอง)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ไทย
ไทย
ไทย

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2553

ทุนนิสิตเรียนดี

ปริญญาเอก

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

พ.ศ. 2536

ทุนงบประมาณแผ่นดิน


  ประวัติการรับราชการ
  บรรจุรับราชการ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2521  ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1
  ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม   39  ปี    4   เดือน         

ชื่อตำแหน่ง

ประเภทตำแหน่ง

ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รวมระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับ 9

    (คศ.4)

อำนวยการ

ระดับสูง

31 มกราคม 2526 ถึง

1 ตุลาคม 2526

10 ปี 9 เดือน

2. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก

    บริหารงานการศึกษาภาคบังคับ

อำนวยการ
ระดับสูง

11 กรกฎาคม 2555 ถึง
22 พฤษภาคม 2560

4 ปี 10 เดือน

3. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิจัยและประเมิน

    คุณภาพการศึกษา

วิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ

2 ตุลาคม 2556 ถึง
29 กันยายน 2559

2 ปี 11 เดือน

4. ที่ปรึกษาด้านมาตรการศึกษา

วิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒิ

30 กันยายน 2559 ถึง

21 พฤษภาคม 2560

7 เดือน

5. ศึกษาธิการภาค 9

บริหาร

ระดับสูง

22 พฤษภาคม 2560 ถึง

2 ตุลาคม 2560

4 เดือน

6. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริหาร

ระดับสูง

3 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล
 ตระกูลช้างเผือก    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)       ปี พ.ศ.2550
 ตระกูลมงกุฎไทย   มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)               ปี พ.ศ.2555