ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (เพิ่มเติม)

LOGOBIC

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (เพิ่มเติม)

                   ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยในเบื้องต้น กระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับเท่านั้น นั้น

                   ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะประทับตราในเอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนสำนักจุฬาราชมนตรี จะประทับตราในเอกสารฉบับภาษาอาหรับเท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นควรแจ้งเพิ่มเติมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

โดยให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครฉบับภาษาอังกฤษด้วย

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 กรกฎาคม 2561